Informació General

Marc legal

Els ensenyaments de les EOI a Catalunya s'inscriuen en el marc legal administratiu establert en els següents documents:

  • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE 106, de 04/05/2006), cliqueu aqui per veure.
  • Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, cliqueu aquí per veure
  • Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial per a l'àmbit de Catalunya cliqueu aqui per veure.
  • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, cliqueu aquí per veure.
  • Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora educativa (LOMCE), cliqueu aquí per veure