Secretaria

Taxes i preus públics - curs 2018-2019

TAXES i PREUS PÚBLICS (segons la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, i la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i de creació de diversos impostos)

Preu públic de l'alumnat de 1r, 2n i C1:

 • Matrícula oficial: 275 € preu públic oficial + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)
 • Matrícula oficial de repetidors (1a vegada): 357,50 € preu públic oficial + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)
 • Matrícula oficial de repetidors (2a vegada): 495,00 preu públic oficial + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)

Taxa de l'alumnat de 3r, 4t i 5è:

 • Matrícula oficial de 3r, 4t i 5è: 286 € taxa oficial + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)
 • Matrícula oficial de repetidors de 3r, 4t i 5è (1a vegada): 371,80 € taxa oficial + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)
 • Matrícula oficial de repetidors (2a vegada): 514,80   taxa oficial + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)

Alumnat lliure:

 • Matrícula i drets d'examen del certificat de nivell intermedi: 75,35 €
 • Matrícula i drets d'examen del certificat de nivell avançat: 92,85 €
 • Matrícula i drets d'examen del certificat de nivell C1: 100 €

Bonificacions i exempcions (prèvia acreditació documental):

 • Bonificació del 50 % de l’import:
  • per als membres de família nombrosa de categoria general 
  • per als membres de famílies monoparentals de categoria general i especial
 • ​Exempció del 100% de l'import:
  • ​per als membres de família nombrosa de categoria especial
  • per a les víctimes de terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills)
  • per a les persones amb discapacitat igual o superior al 33%

També queden exclosos del pagament de les taxes acadèmiques els alumnes inclosos en el pla de reserves de places per a professorat.

 

(*) La taxa complementària per serveis d'escola de 30 euros és aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament.

Aquesta quota, que complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre.